Het Project

Woningstichting de Wieren, DeSaH bv, Wetterskip Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân en Stowa leggen gezamenlijk een duurzaam en innovatief sanitatiesysteem aan in de wijk Noorderhoek in Sneek. Op nationaal en internationaal niveau groeit de bewustwording om duurzamer om te gaan met het milieu. De wereldbevolking groeit, net als de vraag naar energie en grondstoffen. Daardoor neemt de beschikbaarheid van natuurlijke grondstoffen af. Om in de toekomst aan de grondstoffenvraag te kunnen blijven voldoen, is het noodzakelijk om grondstoffen duurzamer in te zetten. Dat kan enerzijds door ervoor te zorgen dat er minder grondstoffen worden gebruikt, anderzijds door wat je gebruikt zoveel mogelijk te recyclen.

Woningstichting de Wieren, DeSaH bv, Wetterskip Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân en Stowa willen hoog inzetten op duurzaamheid. De herstructurering in de woonwijk Noorderhoek in Sneek biedt een uitgelezen kans om innovatieve en duurzame technologiën toe te passen, door in de wijk het Waterschoon-systeem toe te passen.

Noorderhoek
In woningbouwproject Noorderhoek in Sneek worden 282 woningen gesloopt en 232 woningen weer teruggebouwd gedurende een periode van tien jaar. Al deze woningen worden aangesloten op het Waterschoon-systeem. Dit betekent dat in de woningen vacuümtoiletten en keukenvermalers voor organisch afval worden geplaatst die de reststromen naar een zuiveringssysteem voor zwartwater (toiletwater) en grijswater (huishoudelijk) afvoert.

Het Waterschoon-systeem
Ieder huishouden produceert dagelijks verschillende soorten afval, waaronder huishoudelijk afvalwater, toiletwater en groente- en fruitafval (organisch afval). Normaal gesproken komt het huishoudelijke afvalwater en het toiletwater via het riool terecht in een rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi), waar het water wordt schoongemaakt. Het gezuiverde water wordt komt vervolgens weer in het oppervlaktewater terecht.

Organisch afval wordt in de groene container gegooid. Bij het Waterschoon-systeem werkt dit anders; hier wordt organisch afval samen met toiletwater (zwartwater) ingezameld middels een vacumsysteem. Het huishoudelijke afvalwater (grijswater) wordt daarentegen gescheiden afgevoerd. Zowel het zwartwater als het grijswater, ook wel reststromen genoemd, worden apart van elkaar in een lokale zuiveringsinstallatie (in Noorderhoek!) schoongemaakt en geloosd op het hemelwaterriool.

Die lokale zuiveringsinstallatie staat in een NUTS-gebouw in de wijk. Behalve het zuiveren van water, wordt hier energie geproduceerd in de vorm van biogas en warmte teruggewonnen uit reststromen. De vrijgekomen energie wordt gebruikt voor het verwarmen van de woningen.

Ook worden in de lokale zuiveringsinstallatie grondstoffen uit de reststromen omgezet naar kunstmest en worden stoffen als medicijnresten en hormoonverstorende stoffen uit de reststromen verwijderd. Samengevat bestaat het Waterschoon-systeem dus uit de volgende onderdelen:

 • Volledig zuiveren van de twee reststromen zwartwater (toilet) en grijswater (huishoudelijk),
 • Biogasproductie uit zwartwater,
 • Warmte terugwinning uit grijswater,
 • Gebruik vrijgekomen energie in woningen,
 • Produceren van een kunstmestvervanger,
 • Verwijderen medicijnresten en hormoonverstorende stoffen.

Biogasproductie
Het zwartwater van alle 232 woningen komt terecht in een vergistinginstallatie in het NUTS-gebouw. Bij vergisting komt biogas vrij, wat deels wordt gebruikt voor de verwarming van de woningen en het tapwater in de wijk. Op deze manier wordt ongeveer 12% van de totale gasvraag in de wijk geproduceerd!

Warmte terugwinning
Het grijswater, onder andere afkomstig van de wasmachine, vaatwasser, bad en douche, wordt ook gezuiverd in het NUTS-gebouw. Het grootste deel van dit water wordt en heeft - ook na transport in de riolering - nog een hoge temperatuur. Deze warmte wordt benut voor wijkverwarming.

Energie- en waterbesparing
Voor de toepassing van vacuümriolering is ook energie nodig, maar door de lokale behandeling in het NUTS-gebouw hoeft het afvalwater niet meer naar een centrale rioolwaterzuiveringsinstallatie te worden getransporteerd en kan er zo op pompenergie bespaard worden van het rioolgemaal. Ook het gebruik van vacuümtoiletten zorgt voor een aanzienlijke besparing op het waterverbruik; vacumtoiletten hebben namelijk per spoelbeurt één liter water nodig, terwijl bij een gewoon toilet al gauw 7 tot 8 liter per spoelbeurt wordt gebruikt. Bijkomend voordeel van vacuüm is bovendien dat woningen flexibeler kunnen worden ingericht.

Door het terugwinnen van warmte uit rioolwater, wordt er een besparing op ruimteverwarming van 10% gerealiseerd. Daarop wordt door het produceren van biogas uit rioolwater nog eens een besparing van 12% verwezenlijkt!
  
Duurzaam Waterschoon-systeem

Het Waterschoon-systeemi n de wijk Noorderhoek heeft een hoog milieurendement, dat bestaat uit de volgende aspecten:

 • Besparing van water door huishoudens (25-50%),
 • Verwijderen van schadelijke stoffen uit het water zoals stikstof, fosfaat en medicijnresten (verwijdering van meer dan 90%), voordat het water wordt geloosd op het oppervlaktewater,
 • Vermindering van verontreinigde reststromen zoals zuiveringsslib en uitstoot van CO2,
 • Genereren van energie uit afvalwater, dus een besparing op ruimteverwarming:
 1. Vermindering van de uitstoot van CO2
 2. Omzetting van grondstoffen als stikstof en fosfaat naar kunstmest,
 3. Kringloopsluiting voor energie, grondstoffen en water; kortom Cradle to Cradle


Bijkomende voordelen voor bewoners:

 • De bewoners hebben geen last meer van nare luchtjes in de keuken, omdat de keukenvermaler een aparte afvalbak overbodig voor groente- en fruitafval overbodig maakt,
 • De locatie van de badkamer en het toilet is flexibeler door het gebruik van een vacuümtoilet,
 • Bewoners gebruiken minder water.

 

Maak een rondleiding


Wilt u zelf eens aan den lijve ondervinden wat een Waterschoon systeem in uw wijk kan betekenen?
Maak dan snel een afspraak met één van de projectleiders. Dat kunt doen door u hier aan te melden.


aanmeldknop voor de rondleiding

Waterschoon in actie


Bekijk ook eens het YouTube kanaal van Waterschoon!
logo europeese unie
logo sudwest fryslan
logo desah
logo wetterskip fryslan
logo de wieren woningstichting
Stowa
Mede mogelijk gemaakt door
Agentschap NL
Stowa
Provinsje Fryslan